Hromadné ověření DIČ službou VIES

Program Kontrola DIČ

logo.png, 1,9kB

Hromadné ověření DIČ plátců DPH firem zemí EU, prostřednictvím systému VIES. Opakované ověření DIČ ještě nebylo tak snadné.

Vyzkoušejte ještě dnes

Systém VIES

V rámci správy DPH u dodání zboží do jiného členského státu je nutno řešit otázku dokazování uplatněného osvobození od DPH .

Od okamžiku vstupu ČR do Evropské unie byla naše země začleněna do Jednotného vnitřního trhu spojeného s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil, který byl mezi členskými státy Evropské unie vytvořen 1.1.1993. Odbouráním vnitřních hranic a hraničních kontrol za podmínek zmíněného režimu osvobození mohlo docházet k výraznému nárůstu daňových úniků. Z tohoto důvodu byly členské státy EU nuceny zavést nové postupy umožňující kontrolu uplatňování nároku na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu.

Za tímto účelem byl v rámci Evropské unie vytvořen komunitární systém výměny informací v oblasti DPH, který prostřednictvím elektronického systému VIES (VAT Information Exchange System) umožňuje správcům daně členských států Evropské unie získat informace pro kontrolu, zda dodavatel byl oprávněn osvobodit zdanitelné plnění, a naopak v zemi určení umožnil prověřit, zda pořizovatel nabyté zboží řádně přiznal a zdanil.

Systém VIES slouží k zajištění výměny informací o uskutečněných intra-komunitárních plněních a identifikačních údajů o osobách registrovaných k DPH v jednotlivých členských státech.

V souvislosti se zavedením systému VIES v České republice došlo v okamžiku vstupu do EU ke změnám v povinnostech českých plátců DPH obchodujících s členskými státy EU. Do systému VIES, resp. do povinného sdělování informací o uskutečněných intra-komunitárních transakcích, jsou zahrnuty i identifikované osoby dle § 6g-i zákona o DPH.

Vývoz zboží, služeb do země EU

Dodání zboží do jiného členského státu je považováno za osvobozené plnění s nárokem na odpočet v případě, že:
  • pořizovatel zboží je v jiném členském státě Evropské unie registrován k dani z přidané hodnoty, tzn., že mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH a zároveň zboží bylo skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu EU plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou.
Osvobození nelze uplatnit v případě, že je dodáváno zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě nebude předmětem daně. Pro účel uplatnění osvobození od daně je dodavatel povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka, které mu bylo vydáno v jiné členské zemi Evropské unie.

Při dodání zboží do třetích zemí mimo území Evropské unie platí pravidla pro vývoz zboží .

Doporučujeme

Monitorování insolvenčního rejstříku.
Více informací »

Nespolehlivý plátce DPH.
Více informací »

Faktura 2016 - rychlá a jednoduchá fakturace
Více informací »

Pokladna pro elektronickou evidenci tržeb
PPEET - program na EET pro windows »

Novinky v programu

  • 27.11.2017 [1.0.0.7] - kontrola doplněna o unikátní číslo konzultace. Pokud chcete být schopni dokázat daňovým orgánům členských států EU, že jste ověřili dané DIČ v daný čas a že jste obdrželi odpověď z ověřování, je potřeba, abyste uložili toto číslo konzultace ve vašich archívech. Podmínkou je vyplnit údaj DIČ žadatele v záložce /Pořízení/načtení nových DIČ
  • 2.5.2016 [1.0.0.2] - první verze programu Kontrola DIČ na ověření DIČ pro účely DPH