Pavlasoft, software pro DOS, Windows a internet

Zásady ochrany osobních údajů

Firma Ing. Martin Pavlas, IČ:66612357 prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou zpracovávány výhradně pro účely splnění smlouvy, vyřízení objednávky, zaslání objednaného software (dle článku 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení EU 2016/679) a k provádění servisu či služeb souvisejících s užíváním softwaru zákazníkem, a to nejen na základě oprávněného zájmu naší společnosti Ing. Martin Pavlas (správce osobních údajů), ale také v zájmu našich zákazníků tak, aby mohli využívat nejnovější verze našich programů v souladu s měnící se legislativou (dle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU 2016/679).

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu nutném pro splnění obchodních závazků, závazků vyplývajících z Licenčního ujednání a pro splnění povinností vyplývajících z platné legislativy. Pro tyto účely uchováme tyto nezbytné údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt, IČ, DIČ

Firma Ing. Martin Pavlas prohlašuje, že nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v článku 9, odst. 1 nařízení EU 2016/679.

Osobní údaje našich zákazníků neposkytujeme třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Zákazník má právo:

Žádosti týkající se osobních údajů je nutné doručit písemnou formou na výše uvedenou adresu firmy Ing. Martin Pavlas, Skřivánčí 385/4, 767 01 Kroměříž